Lešení
 
 

Návod na obsluhu montáž a demontáž fasádního lešení
ALTRADBAUMANN PROFITECH S73

ALTRADBAUMANN Logo

Všeobecné

Systém PROFITECH S 73 je ocelové dílcové lešení s povrchovou úpravou zinkováním. Pro lešení platí ustanovení norem ČSN 73 8101, ČSN EN 12810, ČSN EN 12811 a další související normy a předpisy.
Pro montáž, demontáž a používání je nutné dodržovat požadavky „Nařízení vlády č. 362/2005 Sb." ze dne 17. 08. 2005, pro práce ve výškách.

Hlavní konstrukční části tvoří:

  • Svislý rám (ocelový svislý rám ABSSR, ocelový vyrovnávací rám ABSASR)
  • Podlahy (ocelová podlaha BSTB, podlaha z plného dřeva BVHB a kombinovaná podlaha BKB)
  • Úhlopříčná ztužidla (úhlopříčné ztužidlo BDS) na venkovní straně lešení

Šířka celého systému je 0,732 m. Délky jednotlivých polí jsou 2,57 a 3,07 m, délky polí se zvýšenou nosností jsou 1,57 a 2,07 m a nebo slouží také jako dorovnávací pole. Základní svislé rámy ABSSR mají výšku 2,0 m a tím určují vzdálenost pracovních podlah. Jednotlivé svislé rámy se do sebe zasunují pomocí spojovacích čepů umístěných v horní části sloupků a mohou se zajistit jistícím kolíkem. Na sloupcích rámu jsou navařeny úchyty s klínovou zarážkou, které slouží pro připevnění a zajištění zábradlí (jednoduché ABEG, dvojité ABSDG). Svislé diagonály BDS se na rámy osazují jedním koncem do styčníkového plechu a druhý se připevňuje integrovanou půlspojkou. Pracovní podlahy se osazují na horní U profil ocelových svislých rámů ABSSR. Je přípustné podlahy použít pro střešní ochranné lešení do max. výšky pádu 2,0 m nebo záchytné stříšky v souladu s ČSN 73 8101 (a tímto návodem).

Pro lešení PROFITECH S 73 platí maximální přípustné zatížení podlahy 2 kN/m2, což odpovídá třídě lešení 3 podle ČSN EN 12811-1.

Systém PROFITECH S 73 je doplněn dalšími doplňkovými dílci jako patky, zarážky u podlahy, konzoly, příhradové nosníky, podchozí (průchozí) rámy a další. Rozměrové varianty lešení, včetně sortimentu dílců jsou obsaženy v tomto návodu na montáž (viz rovněž „Zulassungsbescheid", Nr.: Z-8.1-215 z 20. 07. 2005).

V tomto návodu je popsáno správné provádění montáže a demontáže typových konstrukcí fasádního lešení. Odchylky od tohoto návodu jsou možné pouze pokud jsou posouzeny a provedeny na základě odborných zkušeností. Pokud se použije lešení PROFITECH S 73 s jiným typem lešení nebo pokud se nejedná o typovou konstrukci, musí být provedeno samostatné statické posouzení konstrukce. Lešení se smí montovat, měnit a demontovat jen pod dohledem oprávněné osoby a odborně způsobilými pracovníky, kteří byly vyškoleni pro tuto práci.

Montáž lešení PROFITECH S 73

Všeobecné požadavky

Veškeré části lešení před započetím montáže důkladně zkontrolujeme zdali nejsou poškozené. Poškozené díly nesmějí být v žádném případě použity. Je nutno dodržet pracovní postup dle tohoto návodu.

Montáž prvního pole lešení

Použití roznášecích desek

Lešení je možno stavět pouze na dostatečně únosný podklad a pod každou stavěči nohu umístíme roznášecí desku. V případě nedostatečné únosnosti musíme použít roznášecí desky pod celým rámem, viz obraz 1.

Použití roznášecí desky
Obr.1 - Použití roznášecí desky

Stavěči nohy

Se stavbou lešení začínáme vždy na nejvyšším bodě na stavbě, do každého svislého rámu nasuneme dvě výškově stavitelné patky (BFSR s oblým závitem nebo BFST s lichoběžníkovým závitem). Stavitelné patky mohou být vysunuté podle použitého typu < 20 cm (resp. < 40 cm).

Použití vyrovnávacích rámů

Při velkém výškovém převýšení, kdy už nestačí použít stavěči nohy, je třeba použít svislý vyrovnávací rámy ABSARS, viz. obraz 2.

Použití vyrovnávacích rámů
Obr.2 - Použití vyrovnávacích rámů

Montáž vyrovnávacího a průchozího rámu

Vyrovnávací rám (ocelový vyrovnávací rám ABSSR a vyrovnávací rám ABSARS) a průchozí rám BDGR se svisle nasadí na nánožky BFP nebo na výškově stavitelnou patku BFSR (BFST) a zajistí se pomocí úhlopříčného ztužidla BDS anebo jednoduchým zábradlím ABEG, viz. obrazy 2, 3 a 4.

Montáž úhlopříčného ztužidla

Na vnější straně fasádního lešení PROFITECH S 73 namontujeme úhlopříčné ztužidlo BDS a to následujícím způsobem. Konec bez integrované půlspojky nasuneme do styčníkového plechu a směrem doluji ohneme, viz. detail obrazu 3. Bod, kde utáhneme půlspojku na druhý stavěči rám se určí svislou polohou pole (k přesnému určení použijeme vodováhu). Poté namontujeme horizontální tyč, pod konec úhlopříčného ztužidla, viz. obraz 3.

Montáž diagonální a horizontální vzpěry
Obr.3 - Montáž diagonální a horizontální vzpěry

Montáž podlah

Podlahy se smí použít pouze originální ze sady fasádního lešení PROFITECH S 73. V každém poli jsou osazeny buď dvě podlahy š=32 cm (ocelové podlahy BSTB nebo podlahami z plného dřeva BVHB), případně jedna kombinovaná podlaha BKB š=61 cm nebo š=64 cm. Podlahy nasaďte (shora dolů) do vodorovného U profilu stavěcího rámu ABSSR tak, že se z vnější strany dotýkají zarážky proti posuvu. Jako speciální podlahy se dají použít 16 cm široké ocelové podlahy s vysokou nosností BSTAB a 34 cm široké kombinované podlahy pro konzolu BKKB. Kombinované podlahy pro konzolu BKKB je možné namontovat jen na konzolu ABKK 0,36 m (vnitřní), montáž do vyrovnávacího rámu není možná. Všechny podlahy systému Profitech S 73 je možné použít do záchytného nebo střešního lešení.

Vyrovnání

První pole lešení vyrovnejte vodorovně a svisle pomocí vodováhy a zkontrolujte odstup od fasády. Doporučujeme toto provést velmi pečlivě bude na tom záviset komfort a rychlost další montáže, viz. obraz 3.

Montáž dalších polí lešení nejspodnějšího patra

Normální pole

Úhlopříčná ztužidla montujeme dle odkazu 2.2.5 a to maximálně po pěti polích. V polích, kde nejsou montovány ztužidla používáme jednoduché zábradlí ABEG, viz. obraz 4.

Montáž dalších polí nejspodnějšího patra
Obr.4 - Montáž dalších polí nejspodnějšího patra

Vytvoření rohů

Pří tvoření rohů musíme počítat s přesahem jednoho pole lešení a to o odskok od fasády a šířku rámu. Rámy spojíme pomocí dvou otočných spojek na části rámů, které se dotýkají (viz obraz 5) a to tak, že do nejspodnějšího rámu musí přijít dva kusy (na začátek rámu a druhá na místo pro diagonálu). Spoj musíme provádět na každém dalším patře a to jednou spojkou umístněnou do styčníkového plechu (místo pro diagonálu). Na části rámu, která se dotýká nemusíte použít výškově stavitelnou patku, což znamená, že bude na jednom rámu jedna patka a spojení bude provedeno dvěmi spojkami, viz obraz 5.

Vytvoření rohů
Obr.5 - Vytvoření rohů

Montáž průlezových podlah

Na každém patře systémového lešení PROFITECH S 73 musí být umístněna jedna podlaha s průlezem a integrovaným žebříkem (nepoužíváme li hliníkové schody). Máme na výběr z několika typů podlah, kombinovaná podlaha s žebříkem ABKBL (na délku pole 2,57 m a 3,07 m) nebo ocelová průlezová podlaha BSDSB (na délku pole 2,57 m) s volně umístěným žebříkem BEL. Podlahy je třeba namontovat tzv. cik-cak, což znamená, aby byl jednou průlez napravo a podruhé vlevo, viz. obraz 6. Pod nejspodnější podlahu s průlezem je třeba umístnit pomocnou podlahu a to do U profilu připevněného na rámy.

Vnitřní průlezový systém
Obr.6 - Vnitřní průlezový systém

Montáž dalších pater lešení

Všeobecné

Při montáži, změně a demontáži lešení PROFITECH S 73 vzniká riziko pádu. Práce s lešení se proto musí vykonávat tak, aby riziko pádu bylo nulové. Firma montující lešení musí na základě svého úsudku stanovit typ bezpečnostní ochrany, kterou bude v daném případě používat.
Možná opatření jsou:

  • montáž „montážního bezpečnostního zábradlí" (MSG) pro výstupný systém
  • použití vhodného "osobního ochranného vybavení" (PSA)
  • zodpovědným a kvalitně zaškoleným pracovníkům na tuto rizikovou práci

V některých situacích je nutná kombinace těchto ochran.

Transport jednotlivých částí lešení

Pro lešení s výškou pracovní podlahy přesahující 8 m je doporučeno použít stavební výtah, a to jak k montáži, tak k demontáži. Ke stavebním výtahům vhodným pro tuto práci se počítá i kladka s lanem. Stavební výtah nemusí být tam, kde výška lešení nepřesáhne 14 m, ale délka lešení nebude větší než 10 m. Při transportu lešení manuálně musí stát v každém patře jeden pracovník a to v poli, ve kterém je prováděn transport, viz obraz 7. Takovýto transport se dá provádět pouze v polích, které jsou osazeny stavěcími rámy a zábradlím.

Vertikální manuální transport
Obr.7 - Vertikální manuální transport

Montáž s použitím bezpečnostního dočasného zábradlí

Doporučujeme montáž bezpečnostního zábradlí, které se namontuje nad průlezovou podlahou (viz obraz 8), aby při výstupu do dalšího patra byl pracovník ihned chráněný. Pracovník v poli chráněném dočasným zábradlím osadí rámy a zábradlí. Montáž bezpečnostního zábradlí se provádí z již zkompletovaného předposledního patra tak, jak je vyobrazeno na obrazu 8. Tuto ochranu je třeba namontovat tam, kde jsou nainstalovány průlezové podlahy.

Montáž lešení

Po vstupu na již zabezpečené patro se nejdříve osadí svislé rámy a zábradlí. Takto se postupuje až do dokompletování celého patra, nakonec se osadí podlahy svislých rámů Po té namontujeme úhlopříčné ztužení, zarážky u podlah a ukotvíme. V případě, že používáte elektrický výtah umístněte vedle sebe buňku s výtahem a buňku pro výstup.

Montáž patra lešení
Obr.8 - Montáž patra lešení

Montáž stavěcího rámu

Použití osobního ochranného systému v nechráněných zónách je nutné (máme na mysli bezpečnostní pás). Na připojení bezpečnostního pásu k lešení musíte použít prvky dle EN 362, například jistící karabinu s rozvorem > 50 mm. Jestliže má být montáž lešení PROFITECH S 73 realizována s pomocí osobní ochrany proti pádu, použijte bezpečnostní zarážkové body pro uchycení karabiny (například ve styčníkovém plechu, viz. obraz 9. Přitom to může být výška maximálně jeden rám nad posledním kotvením, viz obraz 9. Pokud není ještě lešení ukotveno je například možné zvolit bod na fasádě a zajistit bezpečnostní lano do fasády. Po ukotvení lešení přendat karabinu do styčníkového plechu. Při jištění na neukotveném lešení by mohlo při pádu dojít k zřícení celého lešení PROFITECH S 73.

Příklad jištění přichycením na rám lešení
Obr.9 - Příklad jištění přichycením na rám lešení

Pořadí montáže bezpečnostního systému

Upevnění systému osobní ochrany je možné provádět vždy pouze o jedno patro výše, viz. obraz 10. Poté vystupte na žebřík a zahákněte jistící karabinu do styčníkového plechu stavěčích rámů PROFITECH S 73, viz. detail 10. Poté vylezte na nezabezpečené patro lešení a osaďte rám. Lešení musí být ukotvené nejdále jedno patro pod nově budovaným patrem, viz. obraz 10.

Bezpečnostní bod lešení
Obr.10 - Bezpečnostní bod lešení

Bezpečnostní bod umístněný o patro níže je nutné ihned po montáži prvního rámu změnit, protože by zde šlo o relativně velkou výšku pádu. Jakmile je první rám osazený a zajištěný pojistkami (zase musíme dodržet ukotvení lešení pod právě budovaným patrem), přesuneme jistící karabinu do styčníkového plechu nově umístněného rámu, viz. obraz 11 a můžeme ji umístnit jak z vnější tak z vnitřní strany rámu, viz. detail obrazu 11.

Bezpečnostní body na dalších rámech
Obr.11 - Bezpečnostní body na dalších rámech

Po osazení druhého rámu a jednoho jednoduchého zábradlí existuje možnost připnout si bezpečnostní karabinu na toto zábradlí, viz obraz 12. Přitom je potřeba hák karabiny posunout příčně k rámu a lano směrovat dovnitř lešení .

Bezpečnostní bod na zábradlí lešení
Obr.12 - Bezpečnostní bod na zábradlí lešení

V případě použití těchto bezpečnostních bodů je možné sestavit lešení PROFI-TECH S 73 krok za krokem.

V případě pádu

Osoba, která spadla, bude viset v bezpečnostním postroji PSA o jednu nebo o dvě úrovně níže. Pro jeho záchranu vytáhněte postiženého na nejbližší úroveň. Záchranáři se musí také upnout do bezpečnostního postroje. Poté, co si nasadí bezpečnostní postroj demontují zábradlí v jednom poli a vytáhnou postiženého. Osadí opět zábradlí a odepnou bezpečnostní postroje. Bezpečnostní prvky, s kterými někdo prodělal pád nesmějí být znovu použity!

Doplnění boční ochrany

Zábradlí lešení (dvojité zábradlí ABDG nebo jednoduché zábradlí ABEG) a zarážky u podlah BBB, jako i kompletní boční ochranu na čelních stranách (dvojité boční zábradlí BDSG a boční zarážky u podlah BSBB) lešení PROFITECH S 73 je nutné namontovat na všech úrovních lešení. Zábradlí se nasadí do pouzder umístěných na vnitřní straně rámu a zajistí se integrovaným klínem. Zarážky u podlah BBB se nastrčí na čepy integrované na Svislém rámu tak, aby byly přibližně ve stejné výšce. Dvojité boční zábradlí BDSG se osadí na vnitřní stranu svislého rámu ABSSR pomocí integrované půlspojky. Druhý konec nasaďte tak, aby objímal svislý rám ABSSR a ležel na zábradlí. V nejvyšší úrovni lešení je boční ochrana tvořena pomocí rámu koncového zábradlí ABSGS s příčným zajištěním podlah.

Montáž kotev a opěr lešení

Jednoduchá kotva lešení jak dlouhá, tak krátká, se připevní pomocí pevné spojky v pravém úhlu na svislý rám ABSSR, viz obraz 13.

Kotvení
Obr.13 - Kotvení

Opery lešení pro přenos tlaku se osazují pomocí normální spojky na vnitřní sloupek svislého rámu ABSSR a to tím způsobem, že se o fasádu kotva zapře stranou bez kotvícího háku, viz obraz 14.

Použití opěry lešení
Obr.14 - Použití opěry lešení

Zajištění konstrukčních částí proti nadzdvižení

Podlahy se zajistí automaticky osazením dalšího svislého rámu ABSSR nad. Na nejvyšším patře lešení je třeba umístnit koncové zábradlí a zábradelní sloupky. Svislé rámy mezi sebou zajistíme pomocí pojistky, viz obraz 15. Toto zajištění provedeme na každém svislém rámu (kromě nespodnějšího patra) a to z vnější strany.

Zajištění stavěcích rámů proti nadzvihnutí
Obr.15 - Zajištění stavěcích rámů proti nadzvihnutí